EF Logo
Erika Fiedler OHG, Messtechnik
Jakob Fechtig Weg 8
D-65396 Walluf
Tel.: +49 6123 73797
Fax: +49 6123 72880
Back
Test- and Measurement aids per EN 55015
POS Description Dimensions
1 Artificial Lamps
Linear
.
1.1 58 Watt (38 mm diameter) 1500 mm long
1.2 36 Watt (38 mm diameter) 1200 mm long
1.3 30 Watt (38 mm diameter) 895 mm long
1.4 18 Watt (38 mm diameter) 590 mm long
1.5 58 Watt (25 mm diameter) 1500 mm long
1.6 36 Watt (25 mm diameter) 1200 mm long
1.7 36 Watt (25 mm diameter) 970 mm long
1.8 30 Watt (25 mm diameter) 895 mm long
1.9 18 Watt (25 mm diameter) 590 mm long
2 Artificial Lamps
U - Version
.
2.1 65 Watt (38 mm diameter) 765 mm long
2.2 40 Watt (38 mm diameter) 607 mm long
2.3 20 Watt (38 mm diameter) 216 mm long
3 Artificial Lamps
circular - Version
.
3.1 40 Watt (32 mm diameter) 413 mm diameter
3.2 32 Watt (32 mm diameter) 311 mm diameter
3.3 22 Watt (32 mm diameter) 216 mm diameter
4 Artificial Lamps
linear (15 mm)
.
4.1 13 Watt (15 mm diameter) 517 mm long
4.2 8 Watt (15 mm diameter) 288 mm long
4.3 6 Watt (15 mm diameter) 212 mm long
4.4 4 Watt (15 mm diameter) 136 mm long
5 Artificial Lamps
single capped (Socket 2 G 7)
.
5.1 11 Watt (15 mm diameter) 215 mm long
5.2 9 Watt (15 mm diameter) 145 mm long
5.3 7 Watt (15 mm diameter) 115 mm long
5.4 5 Watt (15 mm diameter) 85 mm long
6 Artificial Lamps
single capped Twin version (G 23)
.
6.1 11 Watt (12 mm diameter) 238 mm long
6.2 9 Watt (12 mm diameter) 168 mm long
6.3 7 Watt (12 mm diameter) 138 mm long
6.4 5 Watt (12 mm diameter) 108 mm long
7 Artificial Lamps
single capped Quad version (G 24)
.
7.1 26 Watt (12 mm diameter) 193 mm long
7.2 18 Watt (12 mm diameter) 153 mm long
7.3 13 Watt (12 mm diameter) 138 mm long
7.4 10 Watt (12 mm diameter) 110 mm long
8 Testfixture .
8.1 Conical metal housing  Socket E 27
8.2 Conical metal housing Socket E 14
9 Transformer .
9.1 Transformer for interference injection 55 x 55 x 100 mm
All prices on request

Back


Copyright © 1999-2010 [U. Fiedler]. Alle Rechte vorbehalten.
Zuletzt geändert am 12.02.2005